Начини на плащане
По банков път чрез:
Цени за мрежови компоненти
Цената за разпределение на електрическа енергия включва следните компоненти:
За различните Мрежови оператори, компонентите „достъп до електроразпределителна мрежа“ и „пренос през електроразпределителна мрежа“ имат различна стойност и се определят от КЕВР. Конкретните цени за регионите на различните Мрежови оператори може да намерите на следните страници:

ЕРП Златни пясъци
Електроразпределение Юг ЕАД
Електроразпределение Север АД
ЧЕЗ Разпределение България АД
Цени за прекъсване и възстановяване на електрозахранването
Електроразпределителното предприятие има право да прекъсне или да ограничи снабдяването с електрическа енергия на потребител по искане на търговеца, в случай на забава на плащането или неплащане на дължимите суми за електрическа енергия и за разпределение. При преустановяване на електрозахранването поради неплатени задължения за електроенергия или неизпълнение клаузи в договорите, електрозахранването се възстановява след заплащане на дължимите просрочени плащания и възстановяване на разходите за прекъсване и възстановяване на електрозахранването. Независимо че сте платили просрочената фактура, е необходимо да заплатите и цена за услугата по възстановяване, съгласно ценоразписа на услугите на разпределителните оператори. Цените за тези услуги може да намерите на страниците на Мрежовите оператори, на чиято територия се намира обекта, а именно:

ЕРП Златни пясъци
Електроразпределение Юг ЕАД
Електроразпределение Север АД
ЧЕЗ Разпределение България АД
Цени на услуги и такси на Болкан Лоджик ООД
Електронна фактура
Електронната фактура, чрез която се документират доставките съгласно договора за продажба на електрическа енергия, представлява електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и може да се използва по абсолютно идентичен начин като фактурите на хартиен носител.
Цена на доставяната електрическа енергия
Цената на доставяната електрическа енергия и на допълнителните услуги, свързани с това, са отразени в индивидуалния договор.
Процедура за смяна на доставчик
Процедурата за смяна на доставчик се извършва при условия и срокове, регламентирани в ПТЕЕ, приети от КЕВР на основание чл. 91, ал. 2 от ЗЕ.
Спорове
Спорове между търговеца и клиентите се решават по пътя на преговорите, а ако това се окаже невъзможно – по предвидения в сключения договор ред. Жалби от клиенти се приемат и завеждат на адреса за кореспонденция, както и на електронен адрес: sales@balkanlogic.com.